Lead

Apr 23 07 5:27 PM

Tags : :

София-1202, ул.”Димитър Горов” № 2, БУЛСТАТ 131380523 Ц-ОФИС: София 1000, бул.Стефан Стамболов 34, офис 104
тел.*ф:02-9883940*9883914,GSM 0899711600,[email protected] [email protected][email protected]***************************************
АСОЦИАЦИЯ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

Изх. № 00591/23.04.2007г.НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ
НА ФИРМИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В СТРАНАТА

Относно: СТАНОВИЩЕ - ТАРИФИ

Уважаеми Госпожи и Господа,

АТСБ на основание представителства в 25 териториални областни администрации в страната и на основание цели и задачи, съгласно Устава, предоставя на Вашето внимание, решение на Общо събрание на членовете на Асоциацията, за регламентиране на тарифите на таксиметровите услуги в страната. В тази връзка,

Моля за Вашето становище на изброените предложения, както следва:

1. въвеждане на минимална дневна тарифа - 50% от цената на бензин А95 – на национално ниво;
2. за всяка териториална област на страната, всеки превозвач самостоятелно решава, колко да бъде допълнителното увеличение до 15 % от минималната дневна тарифа;
3. за София град, (като всяка Европейска столица) и за морските ***орти до м.септември 2009 год. поетапно повишаване до 50% от определената минимална тарифа за страната.
4. таксуването на престоя да бъде определено в рамките на нормалните граници, но не повече от 0.20 до 0.25 лв./мин. според трафика на населеното място по преценка на фирмата превозвач;
5. минимална/максимална нощна тарифа да бъде увеличена с не повече от 25 до 30%, върху определената дневна тарифа.
6. Регламентиране на първоначалната тарифа (наемане на услугата), според определенията в закона условия за първоначална такса.
7. Превозвачите на местните морски ***орти да определят по своя преценка възможно ли е тарифите да се доближават до тези определени за столицата.
8. Тарифа - повикване – между 0.80 лв. и един лев - еднократно.

Доказан факт е от изчисления, че към настоящия момент тарифите са под себестойността на таксиметровата услуга.

Настоящите мерки са предприети, предвид следните обстоятелства; факт е, че няма Европейска държава, в която тарифите на километър да са под 50% от цената на бензина А95; изчисления на база предстояща максимална продължителност на работното време от 7.5 часа ведно с почивките (постановление 244 на Министерски съвет за 6 часов раб.ден в сила от 2009 г.); стандарта на живот определящ се от цените на горивата в България; предстоящи промени в ЗАП; целите и задачите приети в Устава на АТСБ.

В тази връзка, над 11 000 таксиметрови водачи в страната са заявили исканията си за повишаване на тарифите от 01.09.2007 год., в писмен вид.

Нашето желание е да обмисляме съвместно проблемите, за да можем да предлагаме и вземаме правилните решения за бъдещето на таксиметровия бранш в страната.

По възможност ще бъдат уведомени всички превозвачи в страна.
Информацията предоставена от Вас е конфиденциална и касае предмета на дейност съгласно Устава на АТСБ.
Предложението е, минималната тарифа на национално ниво да влезе в сила от 01.09.2007г.
Моля в периода до 31 май 2007 год., да представите Вашето становище.

За повече информация, въпроси и доуточняване по темата, моля, свържете с нас:

• Тел. ц. офис на АТСБ: 02-988 39 14, 02-988 39 40
• GSM– Стефан Боснов – 0899 711 600, 0884 554 884
• e-mail: [email protected]С УВАЖЕНИЕ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ на АТСБ– СТЕФАН БОСНОВПриложение:

1. Норми и правила на поведени на водача на такси за обсъждане и попълнения;
2. Решение № 2 на СГС ф.д. № 13377/2004 год. - копие

СОФИЙСКИ ГРАДКИ СЪД
Ф. Д. No 13377/2004
СОФИЯ
/Парт. № 1204 т. 234, р. V, стр. 125/
/подпис и печат на СГС/

Р Е Ш Е Н И Е No 2

СОФИЯ 29.03.2007 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА


СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ, 4-ти състав,
В закрито заседание на 29.03.2007 г.,
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Кузманова

Като разгледа фирмено дело 13377/2004 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 489 и сл. от ГПК с основание молба по чл. 6, чл. 17 и чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Образувано е по повод молба на представляващия сдружението “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ В БЪЛГАРИЯ” в която се иска да бъдат вписани в регистъра на съда приети промени.
От представените по делото писмени доказателства, съда приема за установено следното: От протокол от 01.11.2006 г. от заседание на Управителния съвет е взето решение за свикване на Общо събрание. Представена е покана за свикване на ОС, обнародвана в ДВ. От протокол от 11.02.2007 г. от заседанието на Общото събрание се установява приемането на решение от членовете на сдружението за промени в устава и избор на нов Управителен съвет. Представен е нов, актуализиран устав и специмен на представляващия. Внесена е държавна такса за вписване на промените.
От така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното: Заявлението за вписването на приети промени е основателно и като такова следва да бъде уважено. Ето защо, след като съдът констатира наличие на всички подлежащи на вписване обстоятелства и след като прие, че вписването им е допустимо на основание чл. 496 от ГПК във вр. с чл. 6 и чл. 18 от ЗЮЛНЦ, СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

Р Е Ш И:

ВПИСВА в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по партида на сдружение с наименование “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ В БЪЛГАРИЯ” следните промени:
Вписва изменения и допълнения на Устава, приети с протокол от 11.02.2007 г.
Вписва определяне на дейността на сдружението по чл. 2, ал. 1 ЗЮЛНЦ в обществена полза.
Вписва промяна в наименованието от “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ТАКСИ8МЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ В БЪЛГАРИЯ” на “АСОЦИАЦИЯ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ”
Вписва нов управителен съвет в състав: Председател – СТЕФАН ВАСИЛЕВ БОСНОВ, ЕГН 5209265840, ЙОРДАН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН 4212226827, САВА РАДОСЛАВОВ КОМИТОВ, ЕГН 5909036346, ЮЛИЙ СПАСПВ ТАНТИЛОВ, ЕГН 4708036960, ИВАНЧО ВЪТОВ ЙОТОВ, ЕГН 5001217140, МЕТОДИ ДИМИТРОВ ПОПОВ, ЕГН 4802276843 И ПЕТКО ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, ЕГН 5103217585
Вписва промяна в целите и средствата за тяхното постигане, както следва: Обединяване на волята и усилията на таксиметровите водачи в България и другите и членове за поставяне и решаване на икономически, социални, транспортни и културни проблеми в настоящ и предстоящ план, съобразно политиката на еквивалентните по вид услуги в ЕС; Обединяване на бранша и защита на основните социални, трудови и граждански права и интереси на чановете в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и граждански отношения, социалното и здравно осигуряване, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище в професионалната и личностна реализация. Подцели: Развитие и утвърждаване на духовните цели на хората в гражданското общество на различните социални формирования за обогатяване и повишаване на взаимоотношенията на национално, етническо и международно ниво: Стимулиране на водачите в неравностойно социално положение и подпомагане в личностната им реализация в областта на професионалната практика; Повишаване нивото на етичните взаимоотношения между водача и клиента; Създаване на условия на висококачествена и професионална таксиметрова услуга; Създаване на условия и механизми за постоянна юридическа консултация и защита на всеки член на Асоциацията в личен и професионален аспект; Създаване на условия за постоянно действащ взаимо - спомагателен фонд “SOS – ТАКСИ” към Асоциацията; Организиране и сплотяване за създаването на единна и обединена организация на таксиметровите водачи в Национален мащаб; ЗАДАЧИ: Механизми за синхронизиране и контрол върху образуването на тарифите на таксиметровите услуги, спряно цени на горивата, транспортна обстановка, разходи по поддръжка и експлоатация на автомобила, данъчни задължения, осигуровки и работно време на шофьора на такси в България; Проучвания и изследвания допринасящи за определяне на пазарните условия на таксиметровата услуга за всеки регионален център на България, според броя на населението. Премахване на нелегалните таксита в страната. Проучване и договаряне с общинските администрации за определяне и регламентиране на подходящи места за стоянки на таксита в окръжните градове на страната. Създаване на Call – център с национална връзка, единен номер за повикване от цялата страна, който да обслужва с единни тарифи съобразно населеното място на териториалната областна администрация; Разработване и участие с програми и проекти за транспортна инфраструктура на страната, за социалното осигуряване, заетостта, квалификацията и преквалификацията, за стандарта на живот и развитието на човешките ресурси и социалната интеграция на лица с увреждания; Установяване и поддържане на връзки със сродни синдикални организации в България и в чужбина, сътрудничество с цел обмяна на опит и взаимно подпомагане, участие в работата на национални и международни синдикални форуми; Създаване на структура на Асоциацията в национален мащаб и сформиране на Координационен съвет, състоящ се от Управителите на клоновете, които да отчитат дейността си три пъти годишно. Създаване на национален клуб “ТАКСИ ВОДАЧ” във всяка административно териториална област на страната, за създаване на условия за насърчаване на законодателството в областта на упражняването на гражданските права, икономическите и културни потребности на членове. Асоциацията, чрез дейността си следва да стимулира и убеждава членовете си за потребността от такъв живот, при който достойнството, ценността и правата на всеки човек са еднакво ценни; събиране и обобщаване на практиката по прилагане на законите, отнасящи се до транспорта и изготвяне проектозаконови текстове, които предлагаме на институции, имащи право на законодателна инициатива. Асоциацията инициира съзирането на съответни институции, които могат да поискат от Конституционния съд, преразглеждане на определени законодателни текстове, спрямо, тяхната конституционосъобразност.
Средствата, с които сдружението ще постигне своите цели са: Изследване и адаптиране на трудовото и социално законодателство към стандарта и практиката по света, относно ценностите и механизмите на европейския социален модел с конкретни становища и приложението им в Закона за автомобилните превози и Закона за движение по пътищата в България; Организиране и провеждане на преквалификационни ***сове за водачите на таксиметровите услуги, с цел развитие на отношенията между водач, общество, държава. Издаване, отпечатване и разпространяване на плакати, брошури, диплянки и провеждане на информационни кампании, митинги и протести, свързани с актуални за обществото и подрастващите проблеми, третиращи въпросите за правата на децата, борбата с наркоманията, с детския труд, и с трагични инциденти с водачи на такси; Периодич1на информация в медиите за движението на дейностите на Асоциацията относно проведени дискусии и пресконференции на база взаимоотношенията с физически и юридически лица, фирми, администрации, банки и други корпорации, както и радио – телевизионни предавания; Представителство и защита на членовете в професионален и личен план пред изпълнителната и в държавната и обществена администрация, обществени и политически организации, компании и агенции по въпроси на труда, гражданско правните взаимоотношения, социалното и здравно осигуряване, и проблеми на ниско жизненото равнище; Провеждане на културно – просветна и благотворителна дейност. Финансово и юридическо подпомагане на своите членове; Организиране на акции на солидарност и протестни действия и всичко предвидено по Закона за уреждане на колективни трудови спорове (ЗУКТС).
Вписва промяна в предмета на дейност, както следва: Да защитава правата върху социалните, икономическите, финансовите и културните потребности на своите членове в професионален и личен аспект до приравняване на този вид аналогични дейности в ЕС, като приходите се използват за постигане на определените в този Устав цели и не се разпределя печалба: За постигане на целите си Асоциацията извършва в страната и чужбина услуги и сделки от всякакъв позволен от закона вид, включително придобиване или отчуждаване на имот, вещни права върху тях, ценни книжа, права върху обекти на интелектуална собственост или други права. За постигане на целите на Асоциацията може да участва в търговски дружества, без да накърнява интересите на членовете си. За постигане на целите си Асоциацията може да влиза в договорни отношения с местни или чуждестранни физически или юридически лица, граждански организации, с държавни институции или с други юридически лица с нестопанска цел, и е равноправен партньор с тях за осъществяване на съвместни дейности.
Сдружението се представлява от Председателя СТЕФАН ВАСИЛЕВ БОСНОВ, ЕГН 5209265840.
Решението не подлежи на обжалване.

Съдия: /подпис и печат съдия - Кузманова,
4-ти с-в СГС/


/вярно с оригинала/